EKG

EKG nedir ?
 

     Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasıl­ma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletil­mesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi mili metrik kağıt üzerine yaz­dırma temeline dayanan bir tetkiktir. EKG cihazının kayıt­larına elektrokardiyogram denir. EKG de her kalp atımı­nın karşılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluşmuş bir kompleks görülür. Bu dalgalardaki değişik­likler, bu düzenli dalgalardan farklı dalgaların görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değişmeler kalp hasta­lığı hakkında ipuçları verir­ler. P dalgası:Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetleri­ni gösterir ve P dalgasının başlangıcından bitişine dek olan aralı­ğı ölçer. PR aralığı:Atriyal depolarizasyonun başlangıcın­dan ventriküler depolarizasyonun başlangıcına dek geçen ile­tim zamanını gösterir. P dalgasının başlangı­cından QRS kompleksinin ilk defleksiyonuna ka­dar olan aralıkta en uzun PR ölçülür. QRS Süresi:Ventriküler aktivas­yonun süresini gösterir.QRS kompleksinin başlangıcından sonuna kadar saniyeyle öl­çülür. QT Aralığı:Ventriküler sistolün top­lam süresini gösterir.QRS kompleksinin başlan­gıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür. ST Segmenti: Ventriküler depo­larizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun(T dalgası) başlaması arasındaki ara­lığı gösterir. T Dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluş­turulan elektrik kuvvetleri gösterir. U Dalgası: Tartışmalı ventrikül kasında­ki ardpotansiyeller yada purkinje liflerin repolarizasyonunu göste­rir.


EKG ne için kullanılır?

 

Elektrokardiyografi kalbin işlevi­nin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğru­ya kalp kasının kasılma şeklini gösterir. EKG ile kalbin ritim ve ile­tim bozuklukları belirlene­bilir.


EKG’nin ölçüm çeşitleri nelerdir?

Ekstremitelerden yapı­lan ölçümler: Her iki kola ve her iki bacağa da birer tane olmak üzere dört elektrot bağ­lanır. Bu ölçümler sağ ba­cak referans alınarak kullanılır. Doğrudandoğruya kalpten yapı­lan ölçümler: Kalbin içine üzerinde genellikle altı uç bulunan ö­zel bir elektrot sokulur.Alınan sinyaller bir anah­tar kutusu yardımıyla EKG’de kuvvetlendirilir, çizi­lir ya da monitörde izleni­lebilir. Diğer ölçümler: Bunların dışında başka ölçümlerde yapı­lır. Örnek olarak; hastanın izlenmesi amacıyla göğse takı­lan üç elektrot ile sinyallerin gözlendiği ölçme,vektör kardiyografi(kalbin bir vektör olarak temsi­li gösterimi) ve göğüs üzeri­ne bir çok elektrotun takılmasıyla po­tansiyel dağılım haritasının çıkarılması veri­lebilir.